Node Monstera Borsi Albo - trầu bà lá xẻ đột biến

Node Monstera Borsi Albo - trầu bà lá xẻ đột biến

node Monstera Borsi Albo - trầu bà lá xẻ đột biến

225.000 ₫ 250.000 ₫ Đến nơi bán

Thông tin sản phẩm